8 maja 2009 r. w Książnicy Pomorskiej marszałek Władysław Husejko
oficjalnie otworzył Zachodniopomorską Bibliotekę Cyfrową „Pomerania”
realizowaną w ramach projektu „Biblioteka Cyfrowa”, a finansowaną w
całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

W czasie uroczystego otwarcia, udostępniona została Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” oraz Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi).


Stanowią one podstawowe moduły Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji Region@lnej i N@ukowej


Współrealizatorami projektu są z członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, w skład którego wchodzą biblioteki:
Akademii Morskiej,
Pomorskiej Akademii Medycznej,
Uniwersytetu Szczecińskiego,
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – zbiory przyrodnicze,
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – zbiory techniczne,
Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Politechniki Koszalińskiej,
Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie,
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie,
Koszalińska Biblioteka Publiczna,
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu.

ZSIReNa ma na celu:
ochronę narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego
archiwizację najcenniejszych zbiorów,
rozszerzenie
zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych,
studentów, zapewniających wolny dostęp do zasobów informacyjnych,
naukowych oraz regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego
.

Wamach prac związanych z tworzeniem ZBC Pomerania
przenoszonych jest na zapis cyfrowy kilkaset tysięcy stron cennych
dokumentów, stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe,
dorobek naukowy pracowników zachodniopomorskich uczelni. Zbiory te są
opracowywane i udostępniane online w Internecie.

W zbiorach ZBC
„Pomerania” znajdą się między innymi:

narodowy zasób dziedzictwa
kulturowego -  wybrane zabytki piśmiennictwa (stare druki, rekopisy),
dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia,
ryciny) znajdujące się w posiadaniu bibliotek publicznych Szczecina,
Koszalina oraz innych bibliotek regionu;
pomeranika – zabytki piśmiennictwa regionalnego (stare druki, rekopisy)
dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia,
ryciny),      książki i czasopisma regionalne oraz współczesne tzw.
dokumenty życia społecznego – ulotki, katalogi wystaw, afisze, plakaty;


pełne teksty (zasobów archiwalnych i
bieżący) dokumentów urzędowych, przepisów prawa lokalnego – uchwały rad
miast, powiatów, Sejmiku, programy, strategie, itp. (tworzone przez
Urzędy Miast, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski);
biuletyny informacyjne np.. gmin, miast, powiatów, urzędów oraz prasa lokalna.

Jedną z ważniejszych kolekcji stanowią materiały edukacyjne: „Nauka i
dydaktyka”, gdzie znajdują się artykuły i czasopisma naukowe, skrypty,
podręczniki, materiały konferencyjne, projekty badawcze realizowane z
funduszy Unii Europejskiej, doktoraty i habilitacje, tworzące repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich.


 


ZBC Pomerania została dołączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych
udostępniającej zasoby największych polskich bibliotek cyfrowych,
dzięki czemu jej zasoby przeszukiwane są przez wspólny portal.
Uczestnictwo w FBC gwarantuje również przyłączenie zasobów ZBC do
europejskiej biblioteki cyfrowej EuropeanaLocal, powstającej dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu eContentPlus.


Drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu jest Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi). Jego celem jest scalenie rozproszonych zasobów informacyjnych, katalogów
online, naukowych baz danych, czasopism elektronicznych, bibliografii
regionalnych tworzonych w różnych komputerowych systemach
bibliotecznych w Książnicy Pomorskiej oraz bibliotekach akademickich i
publicznych województwa. Za pomocą tej platformy scalone zostaną
również elektroniczne zasoby informacyjne innych polskich i
zagranicznych bibliotek. Udostępniane one będą za pośrednictwem
jednolitej platformy cyfrowej, która umożliwi jednoczesne
przeszukiwanie wszystkich zasobów będących w posiadaniu bibliotek
Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Regionalna platforma
cyfrowa powstaje w oparciu o system, który został wdrożony  w wielu
bibliotekach naukowych na całym świecie. Jest to pierwsze w Polsce
wdrożenie oraz adaptacja tego systemu dla potrzeb polskich bibliotek.


Kierownik Projektu:


Lilia Marcinkiewicz
Kierownik Działu Informatyki


Bibliotekarz systemowy Książnicy Pomorskiej