..Idzie nowe.. – czytaj nowy numer EBIB

MANIFEST BIBLIOTEKARZA DRUGIEJ GENERACJI:

 • Będę dostrzegał, że świat kultury informacji ulega szybkim
  zmianom oraz, że biblioteki powinny na te zmiany szybko reagować,
  wprowadzając takie źródła i usługi, jakich potrzebują i domagają się
  użytkownicy.
 • Będę samodzielnie zdobywał wiedzę o kulturze
  informacyjnej użytkowników mojej biblioteki i będę poszukiwał sposobów,
  aby tę wiedzę zastosować do usług bibliotecznych.
 • Nie będę
  obstawał przy zachowaniu status quo odnośnie zasobów i usług w
  bibliotece, będę obiektywnie oceniał sytuację i dokonywał uczciwej
  oceny, co się da zrobić.
 • Będę aktywnie uczestniczył we wprowadzaniu postępu w mojej bibliotece (move my library forward).
 • Będę
  zauważał, że biblioteki zmieniają się zbyt wolno, będę współpracował z
  moimi kolegami, aby przyspieszyć reakcję biblioteki na pojawiające się
  zmiany.
 • Wykażę się odwagą w proponowaniu nowych usług i nowych sposobów ich świadczenia, nawet jeśli moi koledzy będą im przeciwni.
 • Będę
  odczuwał entuzjazm i radość z powodu wprowadzania pozytywnych zmian,
  będę się starał przekazać te uczucia kolegom i użytkownikom.
 • Zmienię
  dotychczasowe sposoby pracy, jeżeli istnieją obecnie lepsze, nawet
  jeżeli te dotychczasowe początkowo wydawały się doskonałe.
 • Będę chętny do wszelkich eksperymentów z nowościami w pracy, a nawet będę chętny do popełniania przy tym błędów.
 • Nie
  będę czekał z zastosowaniem rozwiązań aż będą doskonałe. Będę
  wprowadzał poprawki na bieżąco, w oparciu o potrzeby i opinie
  użytkowników.
 • Nie będę się bał Google ani innych
  wyszukiwarek, będę się starał przy ich użyciu zaspokoić potrzeby
  użytkowników, stosując również zasoby i serwisy posiadane przez
  bibliotekę.
 • Nie będę wymagał od użytkownika stosowania
  słownictwa bibliotecznego. Wszelkie usługi i ich opisy dostosuję do
  oczekiwań i preferencji użytkownika.
 • Będę chętny do
  podążania tam, gdzie są użytkownicy zarówno on-line, jak i w sensie
  fizycznym, aby doskonalić swój warsztat zawodowy.
 • Będę
  tworzył otwarte strony WWW, pozwalające na dołączenie się użytkowników
  do bibliotekarzy i na taki udział, który usprawni i ulepszy proces
  uczenia się oraz wzajemnego przekazywanie sobie doświadczeń przez
  użytkowników.
 • Będę wywierał nacisk na powstanie otwartego
  katalogu, spersonalizowanego i interaktywnego, gdyż takiego domagają
  się użytkownicy informacji on-line.
 • Będę zachęcał dyrekcję i kierownictwo biblioteki do prowadzenia blogów bibliotecznych.
 • Każdym swoim służbowym działaniem będę potwierdzał decydującą rolę bibliotekarza w-dziedzinie pozyskiwania informacji.

Dla porządku podaję jeszcze aktualną klasyfikację generacji bibliotek według blogu
http://liblogs.albany.edu
:

 1. Biblioteka 0.0 – model tradycyjny, odwieczny, zbiory drukowane, katalogi kartkowe.
 2. Biblioteka
  1.0 – model obecnie panujący, zbiory drukowane, zasoby elektroniczne
  –komputerowe, dostęp dla zamkniętej grupy użytkowników, katalogi
  komputerowe. Usługa jednokierunkowa.
 3. Biblioteka 2.0 – model
  przyszłościowy, przewaga zbiorów elektronicznych dostępnych on-line,
  dostęp otwarty, współpraca czytelników/użytkowników. Komunikacja
  dwukierunkowa.”*/

*/ Jak daleko stąd do nowoczesności – w stronę biblioteki drugiej
generacji / Małgorzata Filipczak// W: Biuletyn EBIB [Dokument
elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska – Nr 1/2008
(92) luty. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa] : Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. – Tryb dostępu:
http://www.ebib.info/2007/92/a.php?filipczak. -

Czytaj całość